Modlitba za blahořečení
P. Martina Středy SJ

Všemohoucí Bože, ty chceš, aby člověk spolupracoval na tvém díle stvoření a vykoupení: povoláváš si ke své službě muže a ženy ze všech národů. Vyvolil sis svého služebníka Martina, aby tě oslavil milující čistotou, otcovskou starostlivostí o své bližní, příkladnou láskou a podivuhodnou odvahou pro zájmy vlasti.

 

Pokud jsi mu již dal plnou účast na své radosti, dovol, abychom se na jeho přímluvu obrátili k tobě se svými prosbami. Dej nám, abychom zůstali až do smrti věrní tobě a tvé církvi; dopřej nám pravou horlivost pro spásu duší a nezištnou obětavost tam, kde jde o Kristovo království. Zahrň nás milostí a silou, abychom účinně a vnímavě přispívali k prohloubení a rozšíření daru víry v našem národě.

 

S důvěrou ve tvou dobrotu a milosrdenství vkládáme nyní, Bože, do přímluvy otce Martina Středy tuto prosbu:

… (zde si ji pomysli či vyslov),

abys jejím vyslyšením oslavil svého věrného služebníka, a bude-li to k naší spáse, ozdobil ho úctou oltáře. Odvažujeme se prosit o záležitost, která nás přesahuje. Vybízí nás k tomu i sám tvůj Syn: „Budete-li za cokoli prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.“

 

Otče náš…  Zdrávas Maria…  Sláva Otci…

 

S církevním schválením Biskupství brněnského č.j.: Ep/23/19 ze dne 18. 1. 2019


Modlitba zasvěcené osoby
k Martinu Středovi

Ctihodný otče Martine Středo, tys zasvětil svůj život v Tovaryšstvu službě věčného Krále. Oslavils jej andělskou čistotou, otcovskou péčí o spolubratry, příkladnou láskou k bližnímu a statečnou odvahou při obraně vlasti. Tobě děkovali současníci jako svému zachránci, tebe uctívali jako vyvoleného sluhu Božího a nepochybně se ti dostalo účasti na slávě Toho, v jehož službách jsi pracoval, bojoval, trpěl i umíral.

 

Obracím se tedy na tebe se svými prosbami jako služebník téhož Pána (syn téhož otce Ignáce) a tvůj bratr. Odvolávám se na tvou lásku k Pánu Bohu, tvoji horlivost pro jeho čest a slávu, tvůj zájem o důležité hodnoty, jež se jistě neumenšily tvou blaženou smrtí, nýbrž naopak jen vystupňovaly.Dovolávám se účinnosti tvých modliteb a proseb, které se za tvého života tak osvědčily.

 

Vypros mně a především všem spolubratřím, abychom zůstali až do smrti věrni svému zasvěcení. Vyžádej nám pravou nadpřirozenou horlivost o spásu duší a nezištnou obětavost, kde jde o království Kristovo. Pomoz nám, ať můžeme účinně přispět k zachování víry svatováclavské, která je dnes tak ohrožena.

 

Mimoto tě zvláště prosím, pokud je to k mé spáse, o tuto milost ….

(zde si ji pomysli či vyslov)

 

Její splnění mi bude posilou přesvědčení, že Pán chce být oslaven tvým blahořečením i pobídkou, abych se o ně ze svých sil přičiňoval.

Oroduj za nás, ctihodný otče Martine!

 

Poznámka: Tato původní tradiční modlitba vznikla v Tovaryšstvu Ježíšovu mezi spolubratřími P. Martina Středy SJ. Z ní vzešla modlitba upravená pro veřejnost, která je zapsána na stěně krypty jezuitského kostela v Brně, kde jsou vystaveny ostatky světce. Text Modlitby zasvěcené osoby je citován z Novény se ctihodným Martinem Středou SJ od Michala Altrichtera SJ, Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., Olomouc 2017. 


Modlitba za město Brno

Bože, Ty všechno řídíš

s obdivuhodnou moudrostí a láskou;

dovoláváme se Tvé prozřetelnosti

a prosíme Tě za naše město:

Dej ducha moudrosti a spravedlnosti těm,

kdo mají v rukou moc

a jsou odpovědni za blaho společnosti

a všechny občany veď ke svědomitosti

a poctivosti,

abychom ve vzájemné svornosti

usilovali o pravý pokoj

a šťastnou budoucnost.

Prosíme o to skrze Krista

našeho Pána.

 

Ctihodný otče Martine,

oroduj za nás.

 


P. Martin Středa SJ
je pochován v kostele Nanebevzetí Panny Marie
a krypta je ke společné modlitbě otevřena
každého 26.dne v měsíci po mši ve 12:15 hodin