Modlitba za blahořečení
P. Martina Středy SJ

Všemohoucí Bože, ty chceš, aby člověk spolupracoval na tvém díle stvoření a vykoupení: povoláváš si ke své službě muže a ženy ze všech národů. Vyvolil sis svého služebníka Martina, aby tě oslavil milující čistotou, otcovskou starostlivostí o své bližní, příkladnou láskou a podivuhodnou odvahou pro zájmy vlasti.

 

Pokud jsi mu již dal plnou účast na své radosti, dovol, abychom se na jeho přímluvu obrátili k tobě se svými prosbami. Dej nám, abychom zůstali až do smrti věrní tobě a tvé církvi; dopřej nám pravou horlivost pro spásu duší a nezištnou obětavost tam, kde jde o Kristovo království. Zahrň nás milostí a silou, abychom účinně a vnímavě přispívali k prohloubení a rozšíření daru víry v našem národě.

 

S důvěrou ve tvou dobrotu a milosrdenství vkládáme nyní, Bože, do přímluvy otce Martina Středy tuto prosbu:

… (zde si ji pomysli či vyslov),

abys jejím vyslyšením oslavil svého věrného služebníka, a bude-li to k naší spáse, ozdobil ho úctou oltáře. Odvažujeme se prosit o záležitost, která nás přesahuje. Vybízí nás k tomu i sám tvůj Syn: „Budete-li za cokoli prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.“

 

Otče náš…  Zdrávas Maria…  Sláva Otci…

 

S církevním schválením Biskupství brněnského č.j.: Ep/23/19 ze dne 18. 1. 2019


P. Martin Středa SJ
je pochován v kostele Nanebevzetí Panny Marie
a krypta je ke společné modlitbě otevřena
každého 26.dne v měsíci po mši ve 12:15 hodin