Modlitba za blahořečení
P. Martina Středy SJ

Původní tradicí zachovaná modlitba zasvěcené osoby k Martinu Středovi, vzniklá mezi jeho spolubratry, byla nepatrně upravena pro veřejnost. Je zapsána v kryptě s ostatky P. Martina Středy v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně a lze se domnívat, že pochází z doby zpřístupnění krypty okolo roku 1877.

Nová verze modlitby, která dne 18.1.2019 získala imprimatur brněnského biskupa je k dispozici zde.


Text modlitby

Ctihodný otče Martine, tys zasvětil svůj život službě Věčného Krále. Oslavils ho andělskou čistotou, otcovskou péčí o své bližní, příkladnou láskou a statečnou odvahou při obraně vlasti.

Tobě děkovali současníci jako svému zachránci. Tebe uctívali jako vyvoleného sluhu Božího a nepochybně se ti dostalo účasti na slávě Toho, v jehož službách jsi pracoval, trpěl a umíral.

Obracím se tedy na tebe se svými prosbami. Odvolávám se na tvou lásku k Pánu Bohu a tvou horlivost pro Jeho čest a slávu. Dovolávám se účinnosti tvých modliteb a proseb, jež se za tvého života tak osvědčily.

Vypros mi, abych až do smrti zůstal věrný Pánu Bohu a Jeho svaté církvi. Vyžádej mi pravou horlivost po spáse duší a nezištnou obětavost, kde jde o království Kristovo. Pomoz mi, abych účinně přispíval k ochraně a šíření víry v našem národě.

Mimoto tě zvlášť prosím, pokud je to k mé spáse, o vyslyšení této mé prosby:

(zde si ji pomysli či vyslov).

Její splnění mi bude posilou v přesvědčení, že Pán chce být oslaven tvým blahořečením, i pobídkou, abych se o to podle svých sil přičiňoval.

Modleme se:

Vyslyš, Pane Ježíši Kriste, naše prosby na přímluvu svého služebníka Martina, abys Ty v něm byl více oslaven a Tvoji věrní se upevňovali ve Tvé svaté službě, jenž jsi živ a kraluješ na věky věků.

Amen.


P. Martin Středa SJ
je pochován v kostele Nanebevzetí Panny Marie
a krypta je ke společné modlitbě otevřena
každého 26.dne v měsíci po mši ve 12:15 hodin