Modlitba zasvěcené osoby
k Martinu Středovi

Ctihodný otče Martine Středo, tys zasvětil svůj život v Tovaryšstvu službě věčného Krále. Oslavils jej andělskou čistotou, otcovskou péčí o spolubratry, příkladnou láskou k bližnímu a statečnou odvahou při obraně vlasti.

Tobě děkovali současníci jako svému zachránci, tebe uctívali jako vyvoleného sluhu Božího a nepochybně se ti dostalo účasti na slávě Toho, v jehož službách jsi pracoval, bojoval, trpěl i umíral.

Obracím se tedy na tebe se svými prosbami jako služebník téhož Pána (syn téhož otce Ignáce) a tvůj bratr.

Odvolávám se na tvou lásku k Pánu Bohu, tvoji horlivost pro jeho čest a slávu, tvůj zájem o důležité hodnoty, jež se jistě neumenšily tvou blaženou smrtí, nýbrž naopak jen vystupňovaly.

Dovolávám se účinnosti tvých modliteb a proseb, které se za tvého života tak osvědčily.

Vypros mně a především všem spolubratřím, abychom zůstali až do smrti věrni svému zasvěcení.

Vyžádej nám pravou nadpřirozenou horlivost o spásu duší a nezištnou obětavost, kde jde o království Kristovo.

Pomoz nám, ať můžeme účinně přispět k zachování víry svatováclavské, která je dnes tak ohrožena.

Mimoto tě zvláště prosím, pokud je to k mé spáse, o tuto milost …. (zde si ji pomysli či vyslov)

Její splnění mi bude posilou přesvědčení, že Pán chce být oslaven tvým blahořečením i pobídkou, abych se o ně ze svých sil přičiňoval.

Oroduj za nás, ctihodný otče Martine!

Poznámka: Tato původní tradiční modlitba vznikla v Tovaryšstvu Ježíšovu mezi spolubratřími P. Martina Středy SJ. Z ní vzešla modlitba upravená pro veřejnost, která je zapsána na stěně krypty jezuitského kostela v Brně, kde jsou vystaveny ostatky světce. Text Modlitby zasvěcené osoby je citován z Novény se ctihodným Martinem Středou SJ od Michala Altrichtera SJ, Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., Olomouc 2017. Nová verze modlitby, která dne 18.1.2019 získala imprimatur brněnského biskupa je k dispozici zde.

 


P. Martin Středa SJ
je pochován v kostele Nanebevzetí Panny Marie
a krypta je ke společné modlitbě otevřena
každého 26.dne v měsíci po mši ve 12:15 hodin