Zpráva o mimořádném zásahu a uzdravení na přímluvu P. Martina Středy SJ v roce 2016

Veškeré osobní údaje a kompletní lékařská dokumentace byly předány příslušným církevním institucím. Souhlasím se zveřejněním tohoto svědectví s prosbou o zachování osobní anonymity. Neusiluji o žádné zviditelnění, ale cítím povinnost předložit k přezkoumání tuto zprávu o mimořádném zásahu a uzdravení na přímluvu P. Martina Středy SJ.

Část 1: Osobní údaje a život ve víře

Jmenuji se Jarmila M. Pocházím z katolické rodiny a byla jsem vychovávána ve víře. Maminka je Slovenka z tradičního katolického prostředí, od dětství byla neděle spojená se mší svatou. Přijala jsem svátost biřmování. V roce 1997 došlo k mému novému obrácení, od té doby pravidelně chodím ke svátostem.

Moje víra, nebo spíš skutečné obrácení k Bohu jako středu života nastalo po pouti do Medžugorje. Četla jsem knihy Františka Presse, vydávané v Brně, o mariánských zjeveních. Velice mě zaujalo, že se Panna Maria v roce 1981 zjevila dětem v Medžugorje a že zjevení nadále trvají. Toužila jsem se tam podívat, ale nevěděla jsem jak. Navíc v polovině devadesátých let tam zuřila válka. Nabídku k pouti jsem dostala od své kamarádky, která mi řekla, že jsou do Medžugorje vypravovány autobusy s poutníky. Vydaly jsme se tedy na pouť v červnu 1997 spolu se šesti autobusy, které organizoval František Mráček.

Prožila jsem těch několik dnů jako v jiném světě. Zjistila jsem, že člověk může být od rána do pozdního večera neustále s Bohem, v blízkosti Panny Marie. Od ranní mše svaté přes křížovou cestu na Podbrdo, místo zjevení, nebo Križevac, setkání s vizionáři, svědectví uzdravených narkomanů, večerní mši svatou s tisíci poutníky až po noční adoraci Nejsvětější svátosti. Tato pouť velice prohloubila mou víru, více jsem pochopila vznešenost a význam mše svaté. Tehdy nastalo mé obrácení. Teprve v Medžugorje jsem se úplně otevřela Bohu, aby vstoupil do mého života. Po této nádherné zkušenosti jsem se v následujících letech vypravila na pouť do Medžugorje ještě třikrát.

Tato duchovní zkušenost měla významný dopad do mého osobního života. Po rozvodu jsem nechtěla strávit celý život samotná se synem. Chtěla jsem, aby syn vyrůstal v řádné rodině. Pokusila jsem se navázat několik vztahů. Měla jsem roční známost a uvažovali jsme o sňatku. Nicméně tento vztah skončil vážným zásahem shora. Měla jsem velice živý sen, ve kterém jsem viděla Ježíše jako dvanáctiletého chlapce. Díval se na mne smutně a já jsem pocítila hlubokou bolest v srdci. Věděla jsem, že neschvaluje tento můj vztah. Dodnes to mám v živé paměti. Když jsem sen vyprávěla mému partnerovi, řekl: „Ty máš ráda Boha víc než mne.“ A tím náš vztah skončil. Snažila jsem se najít partnera pro život, ale neměla jsem štěstí. Dnes to chápu tak, že to nebyla Boží vůle.

Část 2: Modlitba k P. Martinu Středovi SJ za uzdravení

V mém příběhu hraje zásadní roli zachránce Brna P. Martin Středa z Tovaryšstva Ježíšova. Poprvé jsem o něm četla pravděpodobně v časopise Světlo, který jsem odebírala. Velice mě zaujal jako asketa, muž silné modlitby, který udržoval morálku obránců Brna, aby vzdorovali mnohonásobné přesile švédských vojsk. Jeho modlitbě a zásahu Panny Marie v den jejího svátku Nanebevzetí, 15. srpna, je připisována záchrana Brna. To jsem ještě nevěděla, že ostatky P. Martina Středy SJ jsou uloženy v kryptě kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Byla jsem tomu hodně blízko. Jednou jsem v knihkupectví Cesta vedla náhodný hovor s mužem, který byl, jak se ukázalo, P. František Lízna, jezuita. Když přišla řeč na Martina Středu, řekl mi, když se o tohoto kněze tak zajímám, že se na něho můžu jít podívat do krypty. Tenkrát k tomu však nedošlo. Dostala jsem se tam poprvé až po mém uzdravení, abych otci Martinovi poděkovala.

Tyto okolnosti jsou důležité, abych vysvětlila, proč jsem se k otci Martinovi obrátila s prosbou v modlitbě za uzdravení v průběhu mé nemoci. Asi v polovině roku 2016 jsem na mši svaté v kostele svatého Michala slyšela slova kněze Tomáše Bahounka, který vyzval věřící, pokud mají nějaký zdravotní problém, aby se v modlitbě obraceli na Martina Středu. Vzadu na stolku ležely brožurky s modlitbou a svědectvími. Byla jsem na tom zdravotně velice zle. Uposlechla jsem a brožurku jsem si vzala (Příloha 1 –Modlitba za blahořečení P. Martina Středy, SJ). Nevěnovala jsem pozornost tomu, že modlitba s touto výzvou byla vyhlášena 26. dubna 2015, že existuje nějaké společenství lidí, které se každého 26. dne v měsíci schází ke mši svaté a k pravidelné modlitbě v kryptě u rakve P. Martina Středy SJ. Byla jsem soustředěná pouze na modlitbu. A zde uvádím z hlediska víry mé osobní svědectví:

PŮL ROKU JSEM SE KAŽDÝ DEN MODLILA MODLITBU K BLAHOŘEČENÍ OTCE MARTINA STŘEDY SJ S PROSBOU O SVÉ UZDRAVENÍ.

Průběh mé nemoci znamenal bezprostřední ohrožení mého života a jeho záchranu připisuji spolu s plnou vírou právě přímluvě otce Martina Středy. Proto s velkou vděčností předkládám toto své svědectví v důvěře, že může přispět k procesu jeho blahořečení. Nemám žádný důvod se zviditelňovat, ale cítím jako svou povinnost toto svědectví předložit. Svěřuji vše do rukou našemu Pánu.

Část 3: Průběh mé nemoci a uzdravení

Bolesti začaly v březnu 2016, 1. dubna už byla bolest v podbřišku sotva snesitelná. Můj ženský lékař měl dovolenou, tak jsem se nechala vyšetřit na mém pracovišti. Bylo mi řečeno, že mi praskla cysta. V červnu 2016 po odběrech krve mi můj ženský lékař urgentně telefonoval, že mám abnormálně vysoké krevní markery, a to 7200 jednotek, a musím urychleně na Žlutý kopec, kde mi domluvil schůzku s lékařem.  Termín operace byl stanoven na 5. srpna. Můj stav se zhoršoval. Dvakrát jsem se v noci dusila a nebyla jsem schopná si zavolat pomoc. Měla jsem břicho naplněné tekutinou, kterou vylučuje nádor. Koncem července mi v nemocnici odstranili drénem téměř pět litrů tekutiny. CT vyšetření ukázalo, že je nutné před operací nádoru přistoupit nejdříve k chemoterapii. Kvůli nachlazení byla operace karcinomu opakovaně odložena. Operaci jsem podstoupila až 14. listopadu 2016. Všechny lékařské zprávy jsou součástí přiložené dokumentace (Lékařská zpráva).

Průběh své nemoci i léčení jsem sledovala nejen jako pacientka, ale i profesně jako zaměstnankyně nemocnice. Věděla jsem, co znamená chemoterapie, nasazené léky a jejich účinky. Uvědomovala jsem si, že karcinom byl diagnostikován v pokročilém stadiu. K operaci a odstranění nádoru došlo po více než šesti měsících od jeho diagnostikování. Marný životní boj mé sestry s touto nemocí naznačoval, že i můj organismus se bude vyrovnávat s napadením obtížně. Sestra odhalila onemocnění mnohem dříve než já. Přesto po devíti letech zápasu podlehla a zemřela ve 45 letech. Byla jsem zoufalá, vůbec jsem nespala, upadala jsem do hlubokých depresí a myslela na blížící se smrt.

V lékařských zprávách jsou diagnózy, zákroky, léky. Lékaři nepíší odhady, jakou šanci má pacient přežít. Celkem jsem prošla osmi sériemi chemoterapie (srpen 2016 až leden 2017). Na jejich závěr mi jeden z ošetřujících lékařů řekl: „Máte moc dobré výsledky. Měla byste zapálit svíčku a tam nahoře poděkovat…“.

Každý den děkuji a chválím Pána. I toto svědectví dávám ze stejného důvodu, aby lidé neztráceli naději i v beznadějné situaci. Přesně podle žalmu 18,7:

V soužení jsem vzýval Hospodina,
k svému Bohu o pomoc jsem volal.
Uslyšel můj hlas ze svého chrámu,
mé volání proniklo až k Jeho sluchu …

I přes zdravotní těžkosti spojené s objevením a průběhem nemoci jsem neztrácela víru. Nevěděla jsem, jestli má Pán v plánu mě uzdravit.

Před Vánocemi 2016, asi šest týdnů po operaci, jsem při sledování televize Noe prožila velice silný zážitek. Sledovala jsem pořad, ve kterém umělecký fotograf fotil různé kříže. Vyprávěl o tom, jak chtěl vyfotit velký kříž, ale obloha byla zatažená. Řekl: „Bože, chci Tě oslavit svou tvorbou“. Rázem za velkým černým mrakem vysvitl mohutný proud slunce, který ozařoval okolní mraky. Jakmile obrazovka ukázala onen krásný snímek, stalo se něco velmi zvláštního. – Jako by duchovníma očima jsem viděla, jak z toho snímku proudí zvláštní tok Boží milosti a proniká skrze břicho přes záda a za ně. Dal mi pocítit, že je tady – On – Bůh Otec! Jako by se Jím naplnila celá místnost. Byl tu On se svou mocí, autoritou, majestátem, Bůh a Pán všemohoucí, vznešený, silný, slavný, veliký a hrozný. Pocítila jsem bázeň z tohoto silného okamžiku a kladla si otázku, co se to vlastně stalo. Bylo to nečekané a překvapující. Ale pochopila jsem to bez nejmenší pochybnosti. Bůh mi chtěl dát tímto zážitkem, tímto fyzickým stavem, uzdravující silou jeho blízkosti najevo, že vyslyšel mé prosby o uzdravení. Chápu, že navrácený život je veliký dar, který mám použít správně, s vděčností, bohabojně, a svědčit před ostatními o tomto zázraku.

Jsem přesvědčená, že mi Bůh mimořádným zásahem na přímluvu otce Martina Středy SJ dopřál uzdravení z těžké nemoci, že mi znovu daroval život, který byl ve velkém ohrožení. Svěřuji všem odpovědným osobám v církvi, aby spolu s veškerou lékařskou dokumentací důkladně celý tento můj případ prověřili, a prosím je, aby ho použili jako doklad o působení P. Martina Středy SJ v procesu jeho blahořečení.

Část 4: Lékařská dokumentace o průběhu nemoci a uzdravení

1. 4. 2016 Ambulantní vyšetření FN Brno-Bohunice
při vyšetření sono velká bolest
1. 4. 2016 Sonografie břicha – Nález FN Brno-Bohunice
nález CA vaječníku
21. 6. 2016 Lék. zpráva – žádost o předoperační vyšetření
27. 6. 2016 Ambulantní zpráva MOU Brno
plán předoperačních vyšetření
11. 7. 2016 Výsledkový list lab. vyšetření LabMed spol. s r.o. Brno
25. 7. 2016 Ambulantní zpráva MOU Brno
akutní stav dušnosti, doporučení odložit operaci pro infekci
29. 7. 2016 Propuštění MOU Brno (229. – 31.7.)
bolesti břicha, dušnost, provedena punkce (drén)
4. 8. 2016 Zpráva MOU Brno (25. 7. – 4. 8.)
bolesti břicha, dušnost, provedena punkce, diagnostikován karcinom vaječníku, provedena 1. série chemoterapie, další vyšetření
19. 8. 2016 Propouštěcí zpráva MOU Brno (18.-  19.8.)
2. série chemoterapie
9. 9. 2016 Předběžná propouštěcí zpráva MOU Brno (8.-9.9.) |
3. série chemoterapie
19. 10. 2016 Ambulantní zpráva – přešetření po chemo MOU Brno
stav po chemoterapii – 4. série (kontrola)
24. 10.2016 Propouštěcí zpráva MOU Brno (21.-24.10.)
pro nachlazení operace odložena
28. 10. 2016 Propouštěcí zpráva MOU (27.-28.10.)
pro nachlazení operace odložena, 5. série chemoterapie
24. 11. 2016 Propouštěcí zpráva MOU Brno (11. – 16.11.)
14.11. provedena operace vyjmutí malig. nádoru bez komplikací
10. 12. 2016 Propuštění MOU Brno (8. – 10.12.)
chemoterapie 6. série
30. 12. 2016 Propouštěcí zpráva MOU Brno (29.-30.12.)
chemoterapie 7. série
20. 1. 2017 Propouštěcí zpráva MOU Brno (19. – 20. 1.)
chemoterapie 8. série, doporučení komplex. vyšetření
4. 8. 2017 Denní nález lab. vyšetření LabMed spol. s r.o. Brno
5. 9. 2017 Propouštěcí zpráva Lázně Luhačovice (15.8.-5.9.)
30. 1. 2018 Ambulantní zpráva, dispenzární prohlídka MOU Brno
bez recidivy

Jarmila M.

V Brně dne 1. dubna 2018, na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, v den 2. výročí objevení nemoci.