Svědectví o uzdravení na přímluvu
P. Martina Středy

Uzdravená:    Olga Večerková (narozena 7.7.1933)
Diagnóza:       27.4.1997 – infarkt myokardu
++++++++++7.8.1998 – druhý infarkt myokardu
++++++++++5.10.1998 – koronární angioplastika
Přílohy:            lékařské zprávy č. 1,2, 3, 4.

K prvnímu infarktu došlo dne 27.4.1997 bez předchozích vážnějších potíží. Toho dne vyvrcholila návštěva Svatého Otce Jana Pavla II. v České republice ekumenickou bohoslužbou v chrámu sv. Víta v Praze. Na této bohoslužbě byl mimo rámec oficiálního programu předán Sv. Otci obraz sv. Vojtěcha, namalovaný malířem Milivojem Husákem jako dar evangelických bratrů ze Slavkovské iniciativy smíření. O předání obrazu se zasloužilo modlitební společenství z lelekovické farnosti, jehož členem byl i můj syn se snachou. Časová shoda předání obrazu a mého infarktu všechny zúčastněné zasáhla. Na doporučení P. Františka Holečka, OM z komunity Paulánů na Vranově se společenství obrátilo s modlitbou o mé uzdravení k P. Martinu Strředovi.

Mohu dosvědčit, že celá má rekonvalescence probíhala mimořádně rychle, a co bylo nejpozoruhodnější, netrpěla jsem průvodními bolestmi.

Dne 7.8.1998 způsobilo ucpání tepny druhý infarkt myokardu, který vážně ohrozil můj život. Syn i celé společenství se znovu obrátilo k P. Martinu Středovi a vykonalo devítidenní pobožnost s prosbami o mé uzdravení na jeho přímluvu. Situace se začala měnit za okolností, které nám zřetelně dávaly poznat vyslyšení modliteb.

Moje léčba byla znenadání nasměrována do Brna, přestože muůj ošetřuící lékař již zajistil mé koronární vyšetření v Třinci. V den, kdy mi lékař v Havířově oznámil nutnost zákroku na zprůchodnění tepny, který by jinak musel být nahrazen komplikovanou operací srdce, vyšly v Katolickém týdeníku a MF Dnes dva články o P. Středovi. Tyto články vyšly ve středu 19.8.1998. Ještě týž den k dovršení naprosto nenaplánovatelných shod okolností mi rodinný přítel doporučil a pomohl, abych byla hospitalizována v nemocnici u sv. Anny v Brně. Podotýkám, že k Brnu mám silný citový vztah, a změnu místa komplikovaného vyšetření s nejistým výsledkem jsem okamžitě přijala s úlevou. Tyto
události se odehrály ve středu 19.8.1998 po oslavě Dne Brna 15.8. jako poděkování za záchranu města r. 1645 s přispěním P. Martina Středy.

Intenzivní modlitby za mé uzdravení pokračovaly. Byla jsem po několikadenním čekání hospitalizována ve fakultní nemocnici v Brně. Celý zákrok proběhl naprosto uspěšně. Došlo ke zprůchodnění tepny a k operaci srdce nebylo nutno přikročit. Můj zdravotní stav se velmi citelně zlepšil.

Jako výraz vděčnosti jsem si předsevzala, že se každý den pomodlím rozšířenou modlitbu k P. Martinu Středovi. Této modlitbě přičítám i další uzdravení mých přátel, kterým jsem modlitbu doporučila:

  1. Našemu příteli, cévnímu chirurgovi, byla amputována noha. Zákrok proběhl dosti pozdě a spíše se očekávaly komplikace. Po našich prosbách, o nichž jsme se jen zmínili (přítel není věřící), se zdravotní stav zlepšil a nyní již chodí s protézou. Vozíme mu i vodu z Turzovky a cítí se lépe.
  2. Dalším případem byla komplikovaná operace tlustého střeva, kýly v jizvě a další chirurgický zákrok. Pacientka po společných modlitbách se opět velmi rychle zotavila.

Věe, co jsem napsala je pravdivé. Vše může dosvědčit má rodina. Jména mých přátel a lékařů chci udržet v anonymitě.

Vydávám toto svědectví jako výraz upřímné víry v mimořádný zásah P. Martina Středy při mém uzdravení a vroucně si přeji, aby bylo připojeno k žádostem o jeho blahořečení.

Mgr. Olga Večerková
vlastnoruční podpis

V Havířově, dne 13. října 1999.


Lékařská zpráva č. 1.

OÚNZ Karviná, nemocnice s poliklinikou v Havířově I. interní oddělení
Večerková Olga r.č. 33 57 07/450
hospitalizace na I. interně od 28.4. do 14.5.1997
dg: ICHS chron. sy NAP. AIM Q typu inferoposteriorní
+++Hypertensio ess. gr. II.
+++HLPII. b
+++st. p. CHCE, vředová choroba dudoena, st. p. melenam
zátěžová spiroergometrie časná 5.6.1997 v 9.30 h, ranní léky užít, kontrola v kardiologické ambulanci MUDr. Swider 2.6.1997 v 13.00 h., dieta s nízkým obsahem nasyc. tuků. Léky viz. karta.

dr. H. Večeřová, v.r.


Lékařská zpráva č. 2.

JIP, NsP Havířov

Pacientka Olga Večerková, r.č. 335707/450 byla hosp. na II. int. odd. C3 NsP Havířov od 7.8. 00:17 do 24.8.1998 12:21

Nynější onemocnění: Pac. opak. hosp., poslední do 10.7.98. V r. 1997 v dubnu posterolater. AIM. Dne 7.8.98 přijata na JIP I. interny pro bolesti na hrudi, pálivého charakteru, propagace do HKK, do krku, do uší. V den přijetí zahájena rehabilitace pro vertebralgie.

St. praesens: lucid., orient., bez celk. alterace, hlava a krk bpn., mammy orient, bpn., AS prav., klidná, systol. šelest na basi, TK 125/67 mmHg, dých. alv., bvf., břicho měkké, prohm., palp. nebol., resist. nehmatán. hepar a lien 0, tapot. bilat. neg., DKK bez otoků, neurol. nález orient, bn.

Vyšetření: FW: 4/h Hmotnost: 67 kg TK: 125/70 .130/80 mmHg KO: leu- 10.6 ery-3.92 Hb-110 Htk- 0.32 MCV-81.6 MCH-28.1 trombo- 204 Biochemie: Na-142 K-4.4 Cl-102 Ca-2.46 urea-6.7 kreat.-66 glykemie-9.6 cholesterol-4.7 triglyceridy-1.55 GMT-0.49 ALT-1.12 AST- 2.4…1.01 CK- 10.15..2.23 HBD- 4.49..2.58 LD- 12.65..7.35 isoLD- opak. patol.- LD1 vyšší LD2 Moč: pH- 6 blik.- 0 ubg- 2 bili- 0 gluk- 0 keto- 1 krev- 0 Sediment: leuko- 0/10/ ery- 1/4/ válce- 0 epitelie- 0 bakterie- 1 jiné- četný hlen a drť. Hemokoagulace: 7.8.98- Fg pod 0.5 g/l, APTT 29.8 při normě 30.5s- po streptase. RTG srdce a plic: vleže při přijetí: bránice hladké, kf úhly volné, plic. kř. se zmnoženou vaskul. kresbou, bez ložisk. či infiltrat. změn. Hily syté, cévní. Srdce vleže protaženo doleva, dosahuje na 20mm k later. stěně hrudní. Ateromatosa aorty, stáza v MO. (7.8.98 dr. Kacířová, v.r.) EKG: Při přijetí elevace ST charakteru Pardeeho vln ve II, III, aVF, sestup, deprese ST s term. negat. T I, aLV- akutní infarkt spodní stěny. Před propuštěním: prav. SR o fr. 70/min, osa 0 st., přech. zona V3, převody v normě, bez ES, negat. T II, III, aVF, ploché T ve V6.

Terapie: Streptase, Heparin, oxygenoterapie, Paralen, Tramal, Fragmin, Iso Mack, Anopyrin, Vasocardin, Gasec, Xanax, Rohypnol, Enap, Furon, KCI, Hydrochlorothiazid, NTG, dieta č. 9, rehabilitační cvičení.

Průběh hosp.: pacientka přijata na JIP I. interny pro akutní IM Q typu na spodní stěně. Aplikována trombolytická terapie, průběh bez dysrytmií, bez známek srdečního selhávání. Po stabilizaci stavu přeložena k doléčení na II. int. C3. Zde pokračujeme v zavedené terapii a rehabilitaci. Před propuštěním bez subj. obtíží, kardiopulmonálně komp., tlakově stabil., v lab. bez výrazných patologií, proto po dohodě propouštíme do péče OL a rodiny.

DG.: Akutní infarkt myokardu Q-typu spodní stěny, st.p. trombolýze ICHS chronica
++++Hypertensio ESS. gr.ll
++++Diabetes mellitus lla na dietě
++++Vředová choroba duodena v dokum.
++++Vertebrogenní algický sy. C, Th páteře

Doporučení: přiměřená fyzická aktivita, běžných domácích úkonů schopna. Spiroergometrické vyšetření dne 28.8.1998 na odd. funkční diagnostiky. Rozhodnutí o event. koronarografii dle výsledku vyšetření.

Poslední medikace u nás:
Nitroglycerin při bolestech na hrudi, Famosan 40 mg tbl 1-0-1
Iso mack retard CPS 1-1-0, Anopyrin 100mg tbl 0-1-0,
Vasocardin tbl 1/4-0-1/4, Xanax 0.5mg tbl 1-0-1,
Rohypnol tbl 0-0-0-1, Enap 10mg tbl 1-0-1,
Hydrochlorithiazid tbl 1-0-0, Ketazon ung. lokálně.

Recepty na 1 balení léků vydány, pacient poučen.

Mudr. Martin Hamar, v.r. +++++++++Mudr. Martin Blažík, v.r.
ošetř.lékař++++++++++++++++++zást. prim. II. int. odd. NsP Havířov

1x zde, 1x kardiol. amb. dr. Swider, 1x dia. poradna, 1x OL.

V Havířově dne 24.8.1998


Lékařská zpráva č. 3.

I. interní – kardioangiologická klinika FN u sv. Anny,
Pekařská 53, 656 91 Brno

Večerková Olga
+++++ r.č. 335707/450, bytem Havířov 200, ok. Karviná,
+++++ hospitaliz. na odd. 33 od 5.10. do 7.10.1998

Z anamnesy: RA: bezvýznamná OA: Stp. CHCE 67, od r. 69 vředová choroba duodena, stp. APE v 19 letech 3x pneumonie, DM II typu na dietě, 2 roky hypertense, Vertebrogenní algický sy GA: 0 FA: Famosan 40 mg 1-0-1, Iso mack ret 1-1-0, Anopyrin 100 mg 0-1-0, Vasocardin 1/4- 0-1/4, Cozaar 1-0-0, Isochol 0-0-1/2, Hydrochlorthiazid 1-0-0 NTG d.p. AA: neguje Abusus: 0 NO: V/97 AIM posterolat. Q typu, bez selhávání LK, VIII/98 recidiva IM infer. Q typ. Od druhého IM nejsou typické stenokardie, jen občasné tlaky v krku. Při ergometrii 28.8.98 němá ischemie na přední stěně. Dnes přijata ke koronarografii.

Objektivní nález: TK 140/80 TF 70 Lucidní, orient., spolupracuje. Bez klid. dušnosti, cyanosy, ikteru, kůže čistá. Hlava: výstupy hl. nervů nebol., spojivky prokrvené, zornice izokorické, reagují, sklery anikterické, jazyk vlhký, středem, hrdlo klidné. Krk: pulsace karotid hmatná sym., nápň krčních žil v normě, št. žl. nezvětšena, uzliny nehmatné. Hrudník: plíce – poklep plný, jasný, dýchání alveolární, čisté, akce srd. prav., ozvy ohraničené. Břicho: měkké, prohmatné, bez hmatné rezistence, hepar 0, lien 0, tappot. bilat. neg., páteř poklep, nebol. DKK: bez otoků, bez varixů, bez zn. zánětu, pulsace hmatné do periferie.

Laboratoř: FW 22/50 gly 5.6 urea 5.1 krea 91 bil 15.5 chol 5.70 HDL 1.23 LDL3.37 TG 2.45 Na 139 K 4.0 AST 0.44 ALT 0.47 ALP 1.57
GMT0.37 LD 6.95 HBD 2.87 CK0.83 SKMB 0.29
KO: Ery 4.16 Leu 9.3 Hb 122 HTC 0.35 Trom 241

EKG: s.r., f 60/min., osa doprava, P norm, PQ 0.12, ORS 0.08, QS III, QR aVF, ST iso, T neg III.

Koronarografie: ACS – kmen bez stenos, na RIA těsně za odstupem RD1 50% segment., stenosa, periferie bez stenos. RC bez stenos, na grac. RMS ve stř. č. subtotální stenosa až uzávěr, prográdně RMS plněn.

ACD – subtotální stenosa střední části, okrajové nerovnosti doperiferie. RLVG – hypokiesa až akinesa DS, EF 45%.

Průběh hospitalizace: Pacientka přijata k provedení srdeční katetrizace. Vzhledem k nálezu indikována PTCA na ACD, která proběhla bez komplikací, s optimálním efektem. Během hospit. bez potíží, oběhově komp., afebrilní.

DG: I25.9 Ischemická choroba srdeční, st.p. recid. Q-infarktu myokardu Z95.5 posterolaterálním, němá ischemie dle ergometrie, nemoc 3 tepen dle koronarografie, st.p. PTCA na ACD dne 5.10.1998, přetrvává subtotální stenosa gracilního RMS a hraniční stenosa RIA, deprese fce LK s EF 45%, t.č. kp komp.

I10. – Hypertensní nemoc III. st.
E11.9 Diabetes mellitus II. typu na dietě
K26.9 Vředová choroba duodena dle dok.
Z90.4 st p. CHCE, APPE
M54.9 Vertebrogenní alg sy.

Doporučení: Ko v PTCA ambulanci dne 12.11.1998 v 11.00 hod. Sledování u sektor. kardiologa a OL. Důsledná sekundární prevence ICHS – ko TK, kompensace diabetů, přiměřená tělesná zátěž.

Medikace: Ticlid 250 mg 1-0-1 (4 týdny), Anopyrin 400 mg 0-1/2-0, Isomack r. 20 mg 1-1-0, Vasocardin 100 mg 1/4-0-1/4, Cozaar 1-0-0, Famosann 1-0-1, Hydrochlorothiazid 1-0-0, Isochol 0-0-1/2.

+++ Doc. MUDr. J. Toman CSc. ++++++Doc. MUDr. J. Šumbera, Csc.
+++++ přednosta I. interní+++++++++++ kliniky vedoucí odd.33

+++++++++++++++++++++ MUDr. R. Panovský
++++++++++++++++++++++ ošetřující lékař


Lékařská zpráva č. 4.

FN u sv. Anny, I. interní – kardioangiologická klinika
Oddělení invazivní a intervenční kardiologie

Večerková Olga, r.č. 335707/450 č.pojištěnce: 335707450 poj.: 111
ČSA 3. 73601 Havířov

Vyšetření ze dne 2.9.1999:
Po PTCA na ACD v r. 1998. Stabilizovaný stav, stenokardie výjimečně při námaze, spotřeba NTG 1x za měsíc.
Obj: AS reg 64/min, TK 140/85 EKG: s.r. 65/min, PQ 0,18, QRS 0,08, Q II, III, aVF. Jizva na dolní stěně.
Res.: Stabilizovaný stav, syndrom stabilní AP I. – II. st.

Doporučení: Léky stejně, vhodná kontrola lipidového spektra.
+++++++++ Kontrola 9.3.2000.

MUDr. L. Groch
ošetřující lékař

Dne 2.9.1999

Paní Olga Večerková po předchozích dvou infarktech myokardu a provedeném zákroku nemusela podstoupit už žádnou další operaci. Zemřela o patnáct roků později ve svých osmdesáti jedna letech, symbolicky v den zasvěcený památce P. Martina Středy – 26. dubna 2014.